Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मासिक कार्य प्रगति विवरण

20 दिन अगाडी

2076-09-13


२०७६ साल मंसिर महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण ।

सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु

कार्यान्वयन स्थिति

ईकाइ

परिमाण

कैफियत

नागरिकताका फाँट

क) नागरिकता वितरण (नयाँ)

थान

८८०

 

ख) प्रतिलिपि नागरिकता

थान

२५०

 

ग) अंगिकृत नागरिकता

थान

 

घ) नावालक परिचय पत्र

थान

 

ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री

थान

-

 

राहदानी फाँट

क) राहदानी वितरण

थान

६०

 

ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ

थान

७६

 

ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट

थान

५८

 

घ) SMS सेवा संचालन

 

-

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

  1. जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक

पटक

 

ख) जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको बैठक

पटक

-

 

ग) संघ/संस्था दर्ता

वटा

-

 

घ) संघ/संस्था नविकरण

वटा

 

ङ) संघ/संस्था खारेजी

वटा

-

 

च) अन्य विभिन्न सिफारिस

वटा

२९

 

छ) कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या

जना

-

 

मुद्दा फाँट

क) मुद्दा दर्ता

वटा

-

 

ख) मुद्दा फछ्रयौट

वटा

 

ग) ठाडो उजुरी दर्ता र कारवाही

वटा

 

घ) ठाडो उजुरी फछ्र्यौट

 

 

घ) हातहतियार नविकरण

वटा

-

 

ङ) हलिया मुक्त निवेदन

जना

-

 

च) हलिया मुक्त

जना

-

 

लेखा फाँट

क) राजश्व संकलन

रु.

३,१५,८१५।-

 

ख) विभिन्न राहत वितरण (आगलागी राहत १ जना, वर्षाद राहत ५)

रु.

-

 

घुम्ती शिवीर

  •  

-

-

 

अनुगमन /निरीक्षण

  •  

-

-