Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन ।

सुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी
  • स्थानिय तहबाट प्रमाणित अनुसुचि १
  • बाबु/आमा
  • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
  • जन्मदर्ता
  • विवाहदर्ता
  • बुवा, आमा, पती, जेठाजु, ससुससुराको सनाखत
  • ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
  • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
  • २ प्रति अटो साइजको फोटो
2

बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१.अनुसूची ७ को फाराममा गा.वि.स. भए अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको, न.पा. भएमा प्रमुख वा वडा अध्यक्ष ।

२. पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।

३. विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

५. पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिडने नजिकको  

   नातेदारको सनाखत ।

६. श्यामश्वेत फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)

७. भिसा लाग्ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा ।

3

कर्मचारी परिवारको नाताले

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालयमा वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र ।

२. अनुसूची १ – वंशज र अनुसूची ७ – वैवाहिक अंगीकृतको स्थानीय निकायबाट सिफारिस फाराम ।

३.  अटो साइजको फोटो २ प्रति (वंशज), ५ प्रति(वैवाहिक अंगीकृतका लागि)

४. पिता/पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहित सनाखत ।

५. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक 

   परिचय पत्र ।

६. विवाहित महिला भए विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको 

   प्रमाणपत्र ।

4

बंशज, बैवाहिक अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

११. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.पत्र नम्बर एवं जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. बसाई सराई गरी आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. लिएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४. प्रकरण ३ बमोजिमका निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।

5

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकै दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.नं. र जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. निवेदन पेश हुन आएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख पठाईदिन गृह मन्त्रालयमा र सम्बन्धित व्यक्ति एकिन गर्न स्थलगत सर्जमिन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने

४. माथि दफा ३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपछि ना.प्र.प. प्रतिलिपि दिइनेछ ।

6

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि

लाग्ने समय

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन

सुल्क

रु.१०।– को टिकट प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

पिता र माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना काठमाण्डौ जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ

१. तोकिएको ढांचा बमोजिमको निवेदन फाराम

२. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. पिता, माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो को प्रतिलिपि

५. बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

६. विदेशमा जन्म भएको भए सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएको Birth Certificate

७. कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरी आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका आवश्यक कागजातहरु

८. नाबालक परिचय पत्रको प्रतिलिपिको लागि सरोकारवालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निर्धारित ढाँचाको निवेदन ।

९. दरखास्त दिन आउदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्नेछ

7

हातहतियार ईजाजतको आवेदन

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।– को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन

२. निवेदकको निरोगिता सम्बन्धी पत्र

३. प्रहरी प्रतिवेदन

४) स्थानिय निकायको सिफारिस

8

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. निवेदकको ना.प्र.को प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र र दुई पक्ष बीचको नामसारी सम्बन्धि कागजात

२. नामसारी गरी लिने व्यक्तिको निरोगिता सम्बन्धी पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन

9

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

लाग्ने समय

निबेदन परेको दिन

सुल्क

रु.१०।– को टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. निर्धारित ढाँचाको निवेदन

२. सक्कल इजाजत पत्र

10

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. ना.प्र. प्रमाणपत्रको नक्कल र ईजाजत नम्बर सहितको निवेदन

11

संस्था दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. रित पूर्वकको निवेदन

२. ४ प्रति विधान

३.प्रारम्भिक भेलाको निर्णय  

४ पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

५. सम्बन्धित महा/नगरपालिकाको सिफारिश पत्र

६ सस्थापक सदस्यहरुको फोन नं. सहितको नामावली

७. उपरोक्त कागजात पेश भएपछि संस्थाको विधान अध्ययन गरी संस्थाको नाम र विधान रुजू भएपछि सस्थापकहरुको चालचलन बुझ्न प्रहरी प्रतिवेदनको लागि पठाइनेछ ।

८. संस्थाको उद्देश्यको सम्बन्धमा आवश्यकता सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिइनेछ ।

९‍।संस्था दर्ताको समयमा संस्थापकहरु स्वयं सक्कल नागरिकता सहित कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ ।

12

संस्था नबिकरण

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

सुल्क

रु ५००।-

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. तोकिएको निवेदन फाराम

२. साधारण सभाले लेखा परिक्षक नियुक्त गरेको र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पारित/अनुमोदन गरेको समेतको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी

३. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन

४. वार्षिक प्रगति विवरण

५. लेखा परीक्षकको अडिटर्स ईजाजत पत्र, नवीकरण पत्र समेत

६ सस्थाको PAN दर्ता प्रमाण पत्र

७. कर क्लियरेन्स प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

८. कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित महा/नगरपालिका/ गाउँ पालिकाको सिफारिस पत्र

९. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको नक्कल

१० वर्तमान कार्य समितीको पदाधिकारीहरुको फोन न. ठेगाना सहितको विवरण Soft copy /hard copy)

११. संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र

१२. NGO/INGOs साथै सरकारी निकायसँग अनुदान सहयोग लिएको भए सम्झौता पत्रहरु

१३. बालगृह संचालन मापदण्ड २०६९ अनुसार सञ्चालन भएको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सहितको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस

१४. शाखा र कार्य क्षेत्र विस्तारको लागि सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय अधिकारीले दिएको अनुमति पत्र ।

१५. कार्यक्रम गरेको स्थानको  न.पा./गा.पा.को सिफारिश पत्र

13

संस्थाको बिधान संशोधन

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोहि दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. रितपुर्वकको निवेदन
२. स्वीकृत सक्कल विधान
३ सस्था नविकरण भएको प्रमाणपत्र
४. तीन महले संशोधित विधानको सक्कल ३ प्रति कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरुले तल माथि प्रमाणित गरेको
५. विधान संशोधन सम्बन्धी साधारण सभाको कम्तिमा (२/३) दुई तिहाइ कूल सदस्यहरुले गरेको निर्णय

14

संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

प्रत्येक पानाको रु.३।– का दरले टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी तेज बहादुर खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी यादव सुवेदी

१. रित पूर्वकको निवेदन

२. कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

३. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र

४. आवस्यकता अनुसाटर प्रहरी प्रतिबेदन बुझ्न सकिनेछ