Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

मिति २०७७/०१/२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीद्वारा जारी गरिएको सूचना ।