Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

68950114_121392149201556_8793676085196750848_n(1).jpg
डोल जात्रा 2076
69105329_121392322534872_8237093910418030592_n(1).jpg
डोल जात्रा 2076
69349988_121392205868217_1045308169837871104_n(1).jpg
डोल जात्रा 2076
69522944_121392392534865_4625904821193408512_n(1).jpg
डोल जात्रा 2076
69679704_121392112534893_47848650096771072_n(1).jpg
डोल जात्रा 2076