Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

जोरायल घुम्ती शिविर

58033026_880970885579242_7033369187581952000_n(1).jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
58114925_1134597693389797_8522425789235331072_n.jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
58374478_294901791424398_5734378426513489920_n(1).jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
58444462_450102128865007_8339063872908427264_n(2).jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
58543524_366259607566136_3273350732702547968_n(1).jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
59713802_407152770125809_1125191314548195328_n(3).jpg
घुम्ती शिविर कार्यक्रम
मिति २०७६/०१/१० देखि २०७६/०१/१२ सम्म जोरायल गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम