Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

2076-01-19

2076-01-19


NGO Registration Form संस्था दर्ता फारम

नाबालिक परिचयपत्र फराम

वंशजको_आधारमा_नागरिकताको_लागी_दरखास्त_फाराम_(नेपाली_कागजमा_A4_Size_मा_Print_गर्नुहोला)

नाबालक_परिचय_पत्र_फाराम

नागरिकत_प्रतिलिपी_फाराम

Passport_Application_Form

Nibedan_Patrika

940x380-अंगिकृत_नागरिकता_दरखास्त_फाराम_(नेपाली_कागजमा_legal_size_मा_Printगर्नुहोला)

940x380-नागरिकता_परित्याग_आवेदन_फाराम​

District_Verification_Sample_New​

अबिबाहित_प्रमाणित_सम्बन्धी_दरखास्त_फाराम​

छापाखाना_संचालन_दरखास्त_फाराम​

ट्राभल_डकुमेण्ट_सिफारीस_सम्बन्धी_दरखास्त_फाराम​

नागरिकत_प्रतिलिपी_फाराम

नागरिकता_नाबालक_प्रमाणपत्र_रुजु_फाराम(Urgent_Passport_form)_को_निवेदन​

नाबालक_परिचय_पत्र_फाराम

वंशजको_आधारमा_नागरिकताको_लागी_दरखास्त_फाराम_(नेपाली_कागजमा_A4_Size_मा_Print_गर्नुहोला)​

शरणार्थी_परिचय_पत्र_नविकरण(1)​

संस्था_नबिकरण_सम्बन्धी_दरखास्त_फाराम​

हातहतियार_ईम्पोर्ट_ईजाजत_फाराम

हातहतियार_खरखजाना_नामसारी_ईजाजतपत्र_फाराम

हातहतियार_खरखजाना_नामसारी_फाराम

हातहतियार_खरखजानाको_हक_छाड्ने_फाराम

हातहतियारको_ईजाजतपत्र_नबिकरण_फाराम (1)

हातहतियारको_ईजाजतपत्र_नबिकरण_फाराम